Home » cities » Main Cities of Democratic Republic of the Congo

Main Cities of Democratic Republic of the Congo


List of the main cities of Democratic Republic of the Congo, ordered by number of inhabitants.

nametypepopulation
Kinshasacity9,046,000
Gomacity2,000,000
Kasaï-Orientalcity1,680,991
Lubumbashicity1,139,064
Kolwezicity453,147
Buniacity366,126
Kalemiecity355,126
Kinducity170,000
Uviracity170,000
Bomacity162,521
Kipushitown132,861
Fungurumetown125,000
Gbadolitetown113,807
Tenketown50,000
Inongotown46,657
Bolobocity31,366
Lusambotown28,520
Nia-Niatown25,000
Saketown17,151
Mbankanatown15,200
Kazimiatown14,432
Sakaniacity10,158
Lubutucity7,822
Kilwatown6,000
Lwekitown3,466
Lokenietown3,080
Katengatown2,991
Alungutown2,322
Yungutown2,066
19 kmtown0
19 kmtown0
19 kmtown0
Abatown0
Abumumbazitown0
Aketitown0
Akulatown0
ALOYAtown0
Amaditown0
Andomatown0
Andudutown0
Angotown0
Ankorocity0
Ariwaratown0
Arutown0
Babondetown0
Bafwabangotown0
Bafwambayatown0
Bafwapadatown0
Bafwasendetown0
Bagatatown0
Bambatown0
Bambesacity0
Bambilitown0
Banaliatown0
Bandunducity0
Bangabulatown0
Barakacity0
Baringatown0
Barumbutown0
Basankusucity0
Basokocity0
Bayombetown0
Bazitown0
Bedikitown0
Befaletown0
Beforitown0
Bena Mungenditown0
Bena-Dibeletown0
Bena-Lekatown0
Bendelatown0
Bengamisatown0
Benicity0
Beya-Bwangatown0
Bibangatown0
Bikorotown0
Bilitown0
Bilundutown0
Bilunduletown0
Bingatown0
Bingitown0
Bingotown0
Boangatown0
Bobalatown0
Boendecity0
Boikenetown0
Bokalatown0
Bokatatown0
Bokondji Missiontown0
Bokorotown0
Bokotetown0
Bokungutown0
Boliatown0
Bolombatown0
Bombakabotown0
Bombomatown0
Bomilitown0
Bomongotown0
Bondanganiatown0
Bondotown0
Bondotown0